Constitution

Vedtaget 1989, revideret 2010. 

§1
Föreningen har till uppgift att främja nordisk utveckling av multidisciplinärt samarbete, utbildning, kvalitetsförbättring och forskning rörande diagnostik, behandling och uppföljning av tumörsjukdomarna inom öron, – näs- och halsområdet.

§2
Ordinarie medlemskap i föreningen erhålles av läkare i Norden med intresse för öron, näs- och halsonkologi efter anmälan till styrelsen. Vid skiljaktig uppfattning avgöres frågan vid ordinarie föreningssammanträde. Medlem som ej erlagt årsavgift under två successiva perioder anses ha utträtt ur föreningen. Associerat medlemskap kan av styrelsen lämnas andra.

§3
Till hedersmedlem kan föreningen på styrelsens hemställan kalla person, som på betydelsefullt sätt främjat föreningens ändamål. Hedersmedlem är avgiftsbefriad.

§4
Föreningens styrelse skall bestå av minst en och högst två medlemmar per nordiskt land, och väljes för två år. Omval kan ske två gångar. Därutöver väljes ordförande separat. Omval av ordförande må ske högst en gång. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen är ansvarig inför ordinarie generalförsamling.

Nya medlemmar till styrelsen föreslås av en valberedning, som består av en medlem per nordisk land. Valberedning medlemmar väljes för två år, omval kan ske två gånger. Valberedning konstituerar sig själv.

§5
Styrelsen håller ordinarie sammanträde årligen efter kallelse av ordföranden.

Extra styrelsesammanträde äger rum, när ordföranden finner anledning därtill, även när minst två av styrelsens övriga medlemmar skriftligen därom gjort framställning hos ordföranden. Kallelse till sådant sammanträde ombesörjes av ordföranden.

För beslutsfattande erfordras, att minst fem medlemmar av styrelsen är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§6
Varje medlem av föreningen äger att hos styrelsen framställa förslag rörande handhavande av föreningens angelägenheter. Det åligger styrelsen att snarast taga dylikt förslag under prövning. Sådant förslag avsett att vid nästkommande ordinarie generalförsamling prövas, skall skriftligen avfattat inlämnas till styrelsen senast två månader före ordinarie generalförsamling. 

§7
Föreningens räkenskaper skall tillsammans med berättelse over föreningens verksamhet under föregående period tillhandahållas de utsedda revisorerna i god tid före ordinarie generalförsamling.

§8
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall för varje räkenskapsår granskas av två revisorer.

Revisorerna utses för en tid av två år av föreningen i samband med val av ordförande och styrelse.

§9
Ordinarie generalförsamling med föreningens medlemmar hålles vartannat år å dag som styrelsen bestämmer, och så att lämplig geografisk rotation tillgodoses.

Kallelse och agenda till generalförsamling skall ske genom elektronisk post till medlemmarna och annonsering på föreningens hemsida minst en månad i förväg.

§10
Vid varje generalförsamling äger närvarande ordinarie medlem av föreningen en röst.

§11
Vid generalförsamling skall protokoll föras av styrelsens sekreterare.

§12
Vid ordinarie generalförsamling skall följande ärenden behandlas:
1. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
2. Val av ordförande vid generalförsamling
3. Val av två justeringspersoner för protokollet
4. Styrelsens årsberättelse
5. Skattmästarens redovisning
6. Revisionsberättelse
7. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
8. Val av ordförande
9. Val av övriga styrelsemedlemmar
10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
11. Val av medlemmar till valberedning
12. Fastställande av årsavgift
13. Övriga frågor

§13
Extra generalförsamling äger styrelsen utlysa, när den därtill finner skäl.

Styrelsen skall ock ofördröjligen utlysa extra föreningssammanträde då minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen hos styrelsen gjort framställning härom.

§14
Av medlem i föreningen väckt förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen avfattat till-ställas föreningens styrelse, som skall framlägga förslaget till beslut å nästa ordinarie generalförsamling.

Förslag om stadgeändring skall upptagas i kallelse till ordinarie generalförsamling och må ej antagas med mindre beslutet biträtts av minst två tredjedelar av de vid generalförsamlingen röstande och skall för att bliva gällande bekräftas å ett följande extra eller ordinarie generalförsamling.

Om stadgeändring innebär föreningens upplösande överlåtes tillgångar och aktier på Nordisk Cancer Union.